logo jak 2023

Název operačního programu: Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005835

Název projektu: Moderní formy výuky JAK

Doba trvání projektu: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025

Obsah projektu:

zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání; zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Konkrétně byly vybrány tyto aktivity:

 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Karierová poradce
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD
 • Inovativní vzdělávání žáků ZŠ a ŠD
 • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem ZŠ
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání ZŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD

logo npo

Název operačního programu: Národní plán obnovy

Název projektu: Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

Doba trvání projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Obsah projektu:

podporat školy v procesu digitalizace vzdělávání a poskytnout jim finanční prostředky na vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

Projekt je jednorázový a bude realizován v průběhu školního roku 2021/2022, 2022/2023 (od ledna 2022 do prosince 2022).

logo npo

Název operačního programu: Národní plán obnovy

Název projektu: Prevence digitální propasti

Doba trvání projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Obsah projektu:

pořízení základních mobilních digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon..., včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Projekt bude realizován opakovaně v průběhu školního roku 2022, 2023 a 2024. 

logo npo

Název operačního programu: Národní plán obnovy

Název projektu: Adaptace kapacity a zaměření školních programů (3.2.2 – Doučování žáků škol).

Doba trvání projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Obsah projektu:

cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2021/2022 (od ledna do srpna 2022) s finanční dotací pro naši školu 175 825,00 Kč.

 logolink MSMT VVV hor barva cz A

Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021602

Název projektu: Moderní formy výuky III.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Obsah projektu:
Projekt je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu mimoškolních aktivit, spolupráci s rodiči žáků.
Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně byly vybrány tyto aktivity:

 • Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 • Projektový den ve škole
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2021/2022 a 2022/2023 a na jeho realizaci škola obdržela  1 195 661,00 Kč.

logo irop

Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 30. 10. 2023

Partneři projektu:        Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

                                    Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

                                   Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj kariérového poradenství a tvorbu školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje.

Aktivity IKAP

1.            Řízení projektu
2.            Podpora polytechnického vzdělávání
3.            Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ 
4.            Rozvoj kariérového poradenství
5.            Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
6.            Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
7.            Mobility pro pedagogické pracovníky škol

logo irop

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004351

Název projektu: Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova základní škola Polička

Doba trvání projektu: listopad 2019 – srpen 2021

Obsah projektu:

 • Stavební úpravy spočívají v umístění proskleného lanového výtahu pro imobilní osoby, vybudování bezbariérových toalet.
 • Stavební úpravy spojené s úpravou instalací v odborných učebnách (přírodopisu, chemie a fyziky.
 • V učebně a laboratoři chemie bude zhotoveno nové nucené odvětrání a odvětrány budou rovněž i skříně v kabinetu chemie. V laboratoři chemie bude položena nová podlahová krytina z keramické chemicky odolné dlažby.
 • V odborných učebnách kuchyňce a dílny budou provedeny sanační úpravy stěn a položena nová podlaha z keramické dlažby.
 • Pořízení vybavení učeben a výukových prostor učeben a kabinetů přírodopisu, chemie, fyziky dílen, kuchyňky a klubu
 • Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.
 • Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do hlavní budovy.
 • Úpravy venkovního prostranství v jižní části areálu školy, dojde k vytvoření plně funkční, bezpečné, esteticky hodnotné zahrady z převážně domácích dlouhověkých druhů dřevin, tradičních kvetoucích keřů, se vzorovými výsadbami bylin a trvalek.

logolink MSMT VVV hor barva cz


Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012010

Název projektu: Moderní formy výuky II.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu mimoškolních aktivit, spolupráci s rodiči žáků.

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně byly vybrány tyto aktivity:

 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Školní asistent personálbí podpora ŠD
 • Vzdělávání pg. pracovníků ZŠ, ŠD
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, ŠD
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • Projektový den ve škole
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
 • Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2019/2020 a 2020/2021 a na jeho realizaci škola obdržela  2 331 896,00 Kč.

logolink MSMT VVV hor barva cz


Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008289

Název projektu: projekt „Zažij svůj domov“

Doba trvání projektu: pilotní ověřování

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zážitkové aktivity v lese a ve městě, seznámení s okolím školy, komunitou a přírodním prostředím, řešení krizových situací, získání navigačních a orientačních schopností. Program je koncipován jako součást školní výuky, je možné využití i ve  volnočasových aktivitách.


logolink MSMT VVV hor barva cz A
Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Doba trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Partneři projektu:        Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

                                    Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

                                   Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj kariérového poradenství a tvorbu školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje.

Aktivity IKAP

logolink MSMT VVV hor barva cz A

Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu     CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278

Název projektu:                       Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Doba trvání projektu:               1. 5. 2018 – 30. 4. 2021

Obsah projektu:

Participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení (rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ).

Instituce budou pracovat se třemi tematickými moduly s cílem rozvíjet u žáků informační a mediální gramotnost:

1.) Na cestě od autora ke čtenáři;

2.) S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení;

3.) Bádám v knihovně a píšu svůj odborný text.

Další informace o projektu zde


logolink MSMT VVV hor barva cz

Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004213 

Název projektu: Moderní formy výuky Masarykova ZŠ Polička

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu mimoškolních aktivit, spolupráci s rodiči žáků.

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně byly vybrány tyto aktivity:

 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pg. pracovníků zaměřené na inkluzi
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • Nové metody ve výuce na ZŠ_Čtenářská gramotnost_Matematická gramotnost
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2016/2017 a 2017/2018 a na jeho realizaci škola obdržela 1 580 306,- Kč.

logo projekt ANázev operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 57 

Název projektu: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni 

Doba trvání projektu: 27. 07. 2015 – 31. 12. 2015

 Obsah projektu:

Cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků ve školních dílnách. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vybere typ výrobku, seznámí žáky se zadáním práce s potřebným materiálem a vede žáky ke zpracování žákovského portfolia doplněného sebehodnocením žáka.
Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.
Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2015/2016 a na jeho realizaci škola obdržela 204 112 Kč.

logo projekt ANázev operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Inspirace do výuky

Doba trvání projektu: 01. 07. 2015 – 31. 12. 2015

 

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu kutikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. První klíčovou aktivitou jsou čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Další aktivitou je stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky a přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Třetí neméně atraktivní aktivitou je zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky naší školy ve Velké Británii.

Brighton, Tere Tallinn, Rytíři, ...

logo projekt A Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 Název projektu: Moderní výuka

 Doba trvání projektu: 01. 09. 2010 – 28. 02. 2013

 

Obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

logo projekt A Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 Název projektu: Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí

 Doba trvání projektu: 01. 07. 2011 – 31. 12. 2012

Obsah projektu:

Projekt řeší další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol na Poličsku s důrazem na realizaci kurikulární reformy, ICT ve výuce a environmentální vzdělávání. Součástí projektu jsou nové trendy ve výuce cizích jazyků, včetně tvorby metodických dokumentů, tvorba a realizace programů pro zvyšování manažerských schopností a zvýšení atraktivity a dostupnosti dalšího vzdělávání učitelů. Cílem projektu je v rámci pěti klíčových aktivit vyvinout, akreditovat a v praxi ověřit 7 vzdělávacích programů. Tým odborníků ze čtyř školských zařízení vytvoří vzdělávací programy, které budou následně akreditovány. Tyto vzdělávací programy budou ověřeny na tématických kurzech a upraveny do finální podoby za účelem jejich využití v rámci udržitelnosti projektu. Získané poznatky budou pedagogické týmy implementovat při realizaci svých školních vzdělávacích programů. Odkazy: stránky projektu, nabídky kurzů AJ, PC, Vánoce.

logo projekt A Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 Název projektu: Učení může být příjemnou hrou

 Doba trvání projektu: 01. 03. 2009 – 30. 04. 2011

 

Obsah projektu:

Prvním cílem projektu je vybavit přihlášenou skupinu pedagogů takovými strategiemi v oblasti tvorby a využívání interaktivních výukových materiálů a v oblasti evaluace vlivu interaktivních prvků na výuku, které ve svém důsledku přinesou novou, vyšší kvalitu vzdělávání na I. stupni základní školy. Pedagogové absolvují vzdělávací semináře k rozvoji potřebných znalostí a dovedností pro práci s interaktivní tabulí. Druhým cílem je vytvořit soubor 240 interaktivních materiálů pro výuku ve všech vzdělávacích oblastech podle RVP ZV pro I. stupeň, s důrazem na zařazení Průřezového tématu environmentální výchova a vzdělávací oblasti Svět práce. Interaktivní výukové materiály budou volně a bezplatně přístupné na webových stránkách široké veřejnosti. Třetím cílem je, aby žáci pomocí interaktivních materiálů při výuce rozvíjeli praktickým způsobem klíčové kompetence, naplňovali očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů a byli přirozeně motivováni pro další učení prostřednictvím moderních technologií. Okénko do interaktivní výuky

logo projekt A Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 Název projektu: Pracujeme s novými technologiemi

 Doba trvání projektu: 01. 09. 2014 – 31. 07. 2015

 

Obsah projektu:

Předkladatelem projektu je společnost SMARTER Training & Consulting, s.r.o. Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve výukovém procesu.

Část školení bude realizována vlastními kapacitami žadatele, větší část formou nákupu služby od akreditovaných vzdělávacích organizací. Do tohoto projektu je zapojeno 33 škol formou partnerství s finančním příspěvkem. Projekt bude realizován v průběhu školního roku 2014/2015 a jeho rozpočet dosahuje 36 mil. Kč.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 51 | Týden: 159 | Měsíc: 542 | Celkem: 304166