ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje s žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Náplň práce školního psychologa:

Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Depistáž specifických poruch učení.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 • Depistáž žáků se sociálním znevýhodněním.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. ¨
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Účast na pracovních poradách školy, školního poradenského pracoviště.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním.

Kontakty:

Školní psycholog: Mgr. Dominika Slouková Křenková

Kontakt: krenkova.dominika@ zsmaspolicka.cz

Pracoviště: školní kuchyňka (hlavní budova suterén vlevo)

Konzultační hodiny: domluva schůzky přes mail

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 2 | Včera: 51 | Týden: 160 | Měsíc: 543 | Celkem: 304167