logoMASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA
nábřeží Svobody 447, Polička 572 01
Tel.: 461 725 529, 461 729 550; IČO 43509541
reditel@ zsmaspolicka.cz; www.zsmaspolicka.cz

Charakteristika školy

Název:                                                Masarykova základní škola Polička
Sídlo:                                                  nábřeží Svobody 447, 572 01 Polička
Forma:                                                příspěvková organizace zřízená městem
IČO školy.                                           43509541
Telefon:                                              461 725 529, 461 729 550
E-mail:                                                reditel@zsmaspolicka.cz
www stránky:                                      www.zsmaspolicka.cz
datová schránka:                                zq3ibw4

Zřizovatel školy

Název:                                               Město Polička
Sídlo:                                                 Palackého nám. 160, 572 01 Polička, okres Svitavy
IČO:                                                  00277177

Vedení školy

Ředitel školy:                                     Mgr. Lenka Novotná
Zástupce ředitele pro 1. stupeň:        Mgr. Lenka Cechová
Zástupce ředitele pro 2. stupeň:        Mgr. Alena Dvořáková
Vedoucí vychovatelka šk. družiny:    Erika Mitášová, Dis.
Vedoucí vychovatel šk. klubu:           Ondřej Stach
Výchovný poradce:                            Mgr. Jana Chadimová, Mgr. Zdena Hostašová
Školní metodik prevence:                  Mgr. Ludmila Haraštová
Školní koordinátor ICT:                      Mgr. Rostislav Kohut
Školní koordinátor ŠVP:                    Mgr. Jitka Junková
Účetní organizace:                            Ing. Jarmila Sommerová
Mzdová účetní:                                  Ing. Anna Navrátilová
Administrativní pracovnice:               Ing. Alena Stříteská

Zázemí školy a její vybavení
Hlavní budova školy  byla  postavena  v letech 1927 – 28  na  poličském  nábřeží nad Synským rybníkem a  tvoří  jednu  z dominant  města. Kromě hlavní budovy  k ní  patří  ještě samostatná budova školního pavilonu, kde  jsou  v současné  době  umístěny  třídy  prvních  dvou  ročníků a  pět  oddělení  školní  družiny. K hlavní budově byla v roce 2007 přistavena sportovní hala s odpovídajícím sociálním zázemím, kde je dále umístěn víceúčelový sportovní sál a velká učebna informatiky.

Hlavní budova je ve velmi dobrém technickém stavu, v roce 1995 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce elektro a voda a kanalizace. V roce 2003 prošla zásadní proměnou tělocvična, došlo k jejímu prodloužení, obložení a výměně povrchu. V témže roce byla dokončena přístavba šaten za hlavní budovou školy.

V roce 2002 byl opravován školní pavilon. Budova byla kompletně zateplena, byla zde umístěna samostatná plynová kotelna. V rámci velké půdní vestavby vznikly nadstandardní prostory pro práci školní družiny.

Na jaře 2014 se naplno rozběhly práce v dosud nejrozsáhlejším projektu „Realizace úspor energie – Masarykova základní škola Polička“. Rozsah stavebních prací zahrnoval zateplení obvodových zdí, částečné vnitřní zateplení v plochách režného cihelného zdiva, výměnu původních oken a přesklení oken již dříve vyměněných. Současně byla uskutečněna sanace vlhkého zdiva, odstranění nefunkčních anglických dvorků a oprava dešťové kanalizace. Fasáda na budově pavilonu dostala novou, barevnější podobu.

Z rozpočtu města Poličky bylo v roce 2016  vybudováno nové venkovní víceúčelové sportoviště, které tvoří běžecký ovál s centrálním víceúčelovým hřištěm, atletické sektory pro skok vysoký, skok daleký, rozhodiště pro vrh koulí. Spodní samostatné hřiště je určené pro míčové hry, převážně basketbal a volejbal. Celý areál za školou je také nově oplocen.

Samotná výuka probíhá ve 27 kmenových třídách, které jsou doplněny odbornými učebnami chemie, fyziky, přírodopisu, společenských věd, dvěma učebnami informatiky, dvěma učebnami cizích jazyků a dvěma učebnami určenými pro práci s interaktivní tabulí. Praktická výuka probíhá v chemické laboratoři, výtvarné pracovně, hudebně, keramické dílně, učebně technických prací, učebně domácích prací a kuchyňce. Ke sportovnímu vyžití slouží sportovní hala, tělocvična, víceúčelový sálek a venkovní sportovní areál. Mimoškolní aktivity probíhají v pěti samostatných odděleních školní družiny a starší žáci se mohou setkávat a pracovat ve školním klubu.

Pro včasnou informovanost žáků slouží školní informační systém, volně přístupné PC se nachází ve školním klubu. Většina počítačů v učebnách má připojení na internet a je napojena na školní síť.

Všechny učebny školy jsou vybaveny stavitelným nábytkem, na prvním stupni jsou používány tabule s fixovými popisovači a v každé třídě školního pavilonu jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Zaměření školy

Do příštích let jsme si zvolili tyto priority výchovně vzdělávacího procesu, které budeme podporovat a rozvíjet:

  • V rámci péče o talentované žáky navázat na již více než dvacetiletou úspěšnou tradici tříd s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Formou volitelných předmětů si žáci těchto tříd či zájmových skupin prohlubují a rozšiřují základní učivo. Tímto zaměřením také škola reaguje na celospolečenskou poptávku po odbornících s technickým či přírodovědným vzděláním a na požadavky trhu práce.
  • Pečovat o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, umožnit integraci těchto žáků tvorbou individuálních a podpůrných programů. Rozvíjet formy a metody individuální práce se zaostávajícími žáky. Nadále spolupracovat se školskými poradenskými pracovišti (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).
  • Podporovat již zavedenou výuku anglického jazyka od 1. ročníku formou kroužků, od 3. ročníku povinný předmět. Druhý cizí jazyk od 7. ročníku, možno volby francouzský, německý a ruský jazyk.
  • Pro talentované žáky možnost připravit se na mezinárodní cambridgskou jazykovou zkoušku KET úrovně A2.
  • Organizovat sportovní aktivity pro rozvoj zdravého životního stylu našich žáků v rámci výuky povinných a volitelných předmětů. Prohlubovat zájem o sport v mimoškolních zařízeních (školní družina). Podporovat činnost sportovních kroužků (např. pohybových her) a školního sportovního klubu atletiky.

K rozvoji a uplatňování těchto priorit máme dostatečné prostorové i materiální vybavení a vynikající personální podmínky (kvalifikovanost, aprobovanost a odbornost pedagogů).

Žáci a zaměstnanci školy

Školu navštěvuje více než 600 žáků, kteří jsou rozděleni do 27 tříd, mohou navštěvovat školní družinu, která má kapacitu 180 žáků, a oddělení školního klubu v suterénu hlavní budovy. Výuku zajišťuje 45 plně kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů, o chod školy pečuje 8 uklízeček, účetní, administrativní pracovnice a domovník.

Výuka žáků

Výuka žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.“ Program procházel průběžně úpravami a inovacemi. V současné době vyučujeme podle jeho druhé verze, která nabyla platnosti 1. 9. 2013. Tímto krokem zajišťujeme aktualizaci znalostních, dovednostních a vědomostních výstupů našich žáků, jejich smysluplnost a provázanost. Hlavní vzdělávací dokument školy je velmi obsáhlý. Na 410 stranách textu je podrobně rozpracován celý systém vzdělávání na naší škole.

Akce a úspěchy školy

Naši žáci se každoročně účastní řady vědomostních a sportovních soutěží. Výborně reprezentují naši školu i město v různých disciplínách. O jejich schopnosti prosadit se svědčí umísťování na předních místech ve výsledkových listinách.

Ať už se jedná o fotbal, volejbal, vybíjenou, plavání či královnu sportu – atletiku, dokáží se naši žáci výrazným způsobem zviditelnit. Děti sbírají nezanedbatelné úspěchy rovněž v matematických, fyzikálních, chemických, přírodopisných, humanitních i cizojazyčných olympiádách. Převážně v přírodovědných oborech zaznamenává naše škola výborné výsledky. Výjimkou nejsou umístění v okresních i krajských kolech. Matematický Klokan a Pythagoriáda znají každý rok své úspěšné řešitele.

Dlouholetou tradicí na naší škole se stává účast v recitační soutěži, na kterou se děti všech věkových kategorií a v hojném počtu pečlivě a svědomitě připravují. Zasloužené radosti se dostavují v podobě dosažení nejlepších míst mezi zúčastněnými.

Školní život je každoročně obohacen milými akcemi, jako je zimní lyžařský kurz, Čas pro neobyčejné zážitky a Pohlazení pro maminky. Poslední jmenovaná událost, konající se při příležitosti oslavy Dne matek, je k naší velké radosti stále oblíbenějším a vyhledávanějším pásmem písní, textů, divadelních a hudebních vystoupení.

Naši žáci nezahálejí ani v historii. Svědčí o tom dějepisná soutěž, během níž děti vyhledávají odpovědi na záludné otázky, malují portréty slavných osobností, zhotovují erby a lepí koláže. Jejich krásné výtvory plní vitríny na chodbách školy.

Aktivity školy

Vyučovací hodiny jsou doplňovány řadou školních i mimoškolních aktivit. Probíhají zejména ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička, Divadelním klubem, Tylovým domem nebo Centrem Bohuslava Martinů.

K dalším činnostem, které se na naší škole konají, patří návštěvy divadelních představení, besedy s významnými hosty, odborné exkurze apod. V rámci vyučování českého jazyka a literatury jsou pořádány pravidelné zájezdy do Klicperova divadla v Hradci Králové.

Mezi aktivity samotných žáků patří práce ve školním parlamentu. Aniž si to děti uvědomují, vstupují do diskusních debat se svými podněty a nápady. Prostřednictvím parlamentu přispívají ke zlepšení vzájemného soužití. Připravují společně prožité besídky (vánoční nebo na závěr školního roku), na níž se zpěvem, tancem a divadlem nápaditě podílejí žáci všech tříd. Odměnou je neopakovatelná atmosféra.

Součásti a partneři školy

Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Poličky s účinností od 4. 10. 2005.  Jedná se o orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy.

Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ v Poličce vznikl ve školním roce 1991-92. Navázal na práci dřívějšího SRPŠ. Výbor Spolku informuje veřejnost o výsledcích výchovně vzdělávací práce, o koncepci školy a dalších záležitostech ovlivňujících chod školy.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí má detašované pracoviště vsuterénu hlavní budovy.

Copyright © 2024 ZŠ Masarykova Polička. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

Počet návštěv - Dnes: 1 | Včera: 51 | Týden: 159 | Měsíc: 542 | Celkem: 304166